Referat af stiftende generalforsamling i

 

Mørdrup Whisky Laug

 

lørdag den 31. januar 2004, kl. 14.00, på Anlæggets Allé 2 i Mørdrup.

 

Til stede var 16 potentielle medlemmer af foreningen, der var indkaldt med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtagelse af vedtægter, herunder laugets navn
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Fastlæggelse af laugsmøde struktur og tidspunkter

 

 

1. Sven Raagaard (SR) valgtes til dirigent

 

2. De fremsendte vedtægter blev gennemgået af SR, der motiverede hvert enkelt punkt.

 

Fra Pia og Jan Arnt, der havde meldt forfald, forelå ændringsforslag til lavets navn: ”Uisge-Beatha”, hvilket er gælisk og betyder ”Water of Life”. De tilstedeværende fandt imidlertid ikke at navnet var særligt mundret og fandt i øvrigt at det foreslåede ”Mørdrup og omegns Whisky Laug” også kunne gøres mere enkelt. Det besluttedes derfor, at navnet forenkles til MØRDRUP WHISKY LAUG.

 

Det vedtoges endvidere, at der ved hvert møde skal serveres 1-2 udvalgte whiskyer, at disse finansieres af det værtspar, som var værter ved forrige møde. Et lettere måltid serveres af værtsparret også for egen regning. Værtskabet går på omgang, således at når alle medlemmer har været værter, startes forfra på en ny runde.

 

Som en følge af dette, udgår punktet ”Under generalforsamlingen påhviler det bestyrelsen, at servere 1-2 udvalgte whiskies alt efter laugskassens formåen”, og i stedet indføjes følgende under punktet ”Smagninger”:

 

Værtskabet for smagninger går på omgang mellem medlemmerne. Tilmelding til smagninger sker senest 7 dage før smagningen. Værtsparret serverer en lettere anretning for egen regning. Ved det efterfølgende møde påhviler det værtsparret fra sidste gang, at servere 1-2 whiskyer for egen regning. I stedet for den ene whisky, kan der serveres andre former for destillerede eller alkoholholdige drikke. Det påhviler sidstnævnte, at sørge for et kulturelt indslag med relation til det der serveres.

 

Evt. rester af whiskyerne eller andet tilfalder det værtspar, der her indkøbt drikkene.

 

Det indskærpedes at værtindegaver og lignende ikke er tilladte.

 

Et forslag om indførelse af en bødekasse, fandt ikke tilslutning i forsamlingen.

 

Et forslag om indførelse af en opsparing med henblik på en tur til Skotland, fandt derimod straks stor tilslutning. Det vedtoges derfor, at der oprettes en konto, hvortil hvert medlem indbetaler 100,- kr. pr. måned eller 1.200 kr. pr år. Alle skal deltage, og såfremt nye medlemmer optages skal disse indbetale det beløb, som de øvrige medlemmer har opsparet. Kassereren opgør en gang årligt (forud for generalforsamlingen) de enkelte indbetalinger og ”rykker” de medlemmer der måtte være i restance.

 

3. Det foresloges, at der vælges en kollektiv bestyrelse. I praksis betyder det, at alle medlemmer også er bestyrelsesmedlemmer, og at alle har 1 stemme i bestyrelsen.

 

Af praktiske årsager valgtes dog nogle af bestyrelsesmedlemmerne til nogle tillidsposter:

 

Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Hjemmesideredaktør:

Sven Raagaard

Lisbeth Thye

Kjeld Damgaard

Mads P. Vej-Hansen

 

4. Strukturen fastsattes som nævnt under punkt 1, således at værtskabet cirkulerer. Der fastlægges 4 årlige møder, således at fast mødedag er den første fredag i månederne marts (generalforsamling), juni, september og december.

 

Et forslag om en årsfest eller en sommerudflugt udsattes til nærmere drøftelse på marts-mødet.

 

 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og afsluttedes med to kulturelle ”indslag” af Jørgen suppleret af et mindre foredrag af Kjeld Damgaard om ”Skotlands Guld”.

 

Således beriget, berigtiges ovenstående

 

                      Sven Raagaard                                       Kjeld Damgaard

                      dirigent                                                   referent